Podmienky

Všeobecné podmienky predaja tovaru

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Ľubomíra Hnátová, PhD., Palkovičova 4394/36, 955 01 Topoľčany, IČO 43204651, DIČ 1031407850 zapísaná Živnostenské oprávnenie č. OŽP-C/2006/02499-2CR1 z 12.06.2006
č. živnostenského registra 406-4478 a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Ľubomíra Hnátová PhD. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru na internetovej adrese www.romanopis.sk.

Popis služby
Vydavateľskú činnosť subjektu podporuje predaj na internetovej adrese www.romanopis.sk.

Ceny
Pre zákazníka platí vždy aktuálna cena, ktorá sa mu zobrazuje pri uzatvorení záväznej objednávky k dátumu objednávky. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné. Vyššie uvedený podnikateľský subjekt nie je platcom DPH.

Nákup, spôsob platby a spôsob dodávky tovaru
Nákup knižných a iných produktov, propagovaných na stránke www.romanopis.sk na adrese je možný po objednaní a dohodnutí platby mailom. Tovar je dodaný na adresu uvedenú kupujúcim po:
1. zaplatení cez internet po dodaní predfaktúry,
2. dobierkou na adresu,
3. kuriérom.
Faktúra bude dodaná k tovaru.

Poštovné
Poštovné účtujeme zákazníkovi podľa hodnoty objednávky a je platné pre doručenie zásielok v rámci Slovenskej republiky. Poštovné môže byť cenovo zvýhodnené alebo zadarmo.

Reklamácie a vrátenie tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený na je štandardne 24 mesiacov.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu . Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Ľubomíra Hnátová, PhD., Palkovičova 4394/36, 955 01 Topoľčany - odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali ku tovaru, zápis o škode a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pri použitom tovare nezodpovedáme za závady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, to znamená nie je možné reklamovať také poškodenie tovaru, ktoré je dôvodom na poskytnutie zľavy pri prvotnom nákupe.


Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Právo na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovenia §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov, respektíve titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Ľubomíra Hnátová, PhD., Palkovičova 4394/36, 955 01 Topoľčany, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, do doby kým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru.

Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Spoločnosť Ľubomíra Hnátová PhD. zodpovedá zákazníkovi za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky, za odoslanie tovaru bez vád, za dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii a za odoslanie daňového dokladu (faktúra) e-mailom, ak si zákazník neprial inak.

Spoločnosť Ľubomíra Hnátová PhD. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) prosím nepreberajte!


Na záver

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou Ľubomíra Hnátová PhD. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (to znamená záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Spoločnosťou Ľubomíra Hnátová PhD. má právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.romanopis.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Ďakujeme za váš záujem.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.10.2020

Kontakt: Ľubomíra Hnátová, PhD., Palkovičova 4394/36, 955 01 Topoľčany, telefón 0944 591 261 , e-mail: romanopis123@gmail.com